THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của:
1. Nghiên cứu sinh: Phạm Bảo Ngọc
2. Tên luận án: Nghiên cứu tiến hóa môi trường trầm tích và ý nghĩa dầu khí trầm tích Miocen giữa, khu vực trung tâm Bể Nam Côn Sơn
3. Chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí
4. Mã số: 9520604
5. Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Nghi và PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín
6. Thời gian: 13h30 ngày 29/01/2019
7. Địa điểm: Phòng họp số 5, tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Kính mời các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu viên quan tâm tới dự