THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam
2. Tên gói thầu: tư vấn về “Cơ sở pháp luật áp dụng và các bất cập pháp lý về quản lý, giám sát đầu tư đối với hoạt động đầu tư thăm dò dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và góp ý hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý, giám sát đầu tư của PVN”
3. Nguồn kinh phí: từ chi phí trực tiếp của Nhiệm vụ;
4. Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 18/7/2019;