THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:
1. Tên hạng mục: Cung cấp số liệu thị trường nước ngoài (chi tiết tại đây)
2. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 1878/HĐ-DKVN ngày 23/04/2020 Viện giao theo Quyết định số 1829/QĐ-VDKVN ngày 27/04/2020.
3. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 09/07/2020
4. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
5. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: không chậm hơn 14 giờ 00 ngày 14/07/2020