THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:
1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến Dầu khí)
2. Tên hạng mục:Mua sắm các loại khí phục vụ nghiên cứu và phân tích mẫu
3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 2891/HĐ-DKVN ngày 19/06/2020
4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 23/08/2020
5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).
6. Giá bán: miễn phí
7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 26/08/2020