THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:
1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa/dịch vụ: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí)
2. Tên hạng mục: “Bảo trì hệ thống máy tính SUN, IBM, Dell, HP, các thiết bị lưu trữ và máy đọc băng thuộc hệ thống phần cứng CSDL tại Hà Nội; bảo dưỡng máy in khổ lớn, máy scan khổ lớn, máy tính, máy photocopy; bảo trì phần cứng các máy tính, máy chủ và tủ đĩa thuộc HT copy băng 2014; hỗ trợ kỹ thuật phần mềm HT chuyển đổi băng từ”
3. Nguồn vốn: Từ Quyết định số 2467/QĐ-VDKVN ngày 10/6/2020 của Viện Dầu khí Việt Nam về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Hợp đồng số 2418/HĐ-DKVN ngày 26/5/2020
4. Thời gian phát hành YCCG: 10h00 phút ngày 07/10/2020
5. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Cơ sở Dữ liệu thuộc Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam thuộc Viện Dầu khí Việt Nam
6. Giá bán: Miễn phí
7. Thời điểm nộp HSCG: 17h00 ngày 12/10/2020