Thông báo mời chào giá

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí

2. Tên hạng mục: Thuê nhân giống vi sinh vật thực hiện nhiệm vụ NCKH

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ  số 3586/QĐ-VDKVN ngày 31/07/2020  của Viện Dầu khí Việt Nam

4. Thời gian phát hành YCCG: 10 giờ 00 ngày 06/04/2021

5. Địa điểm phát hành YCCG: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm nộp HSCG: không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 14/04/2021