Thông báo mời chào giá

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1.      Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí

2.      Tên hạng mục: Mua bản đồ địa hình thực hiện nhiệm vụ NCKH (chi tiết tại đây)

3.      Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ  số 880/QĐ-VDKVN ngày 24/02/2021  của Viện Dầu khí Việt Nam.

4.      Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 10giờ 00 ngày 30/03/2021

5.      Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6.      Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 08/04/2021