THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Thuê chuyên gia tư vấn thực hiện các nghiên cứu: Nhận diện rủi ro (Hazid); Nhận dạng môi trường (ENVID); Đánh giá định tính rủi ro vận hành (Hazop); Xác định các yếu tố quan trọng an toàn/các rào cản (Bowtie); Phân tích khả năng chống chịu của hệ thống khẩn cấp (ESSA); Phân tích tình trạng suy giảm nơi ẩn náu tạm thời (TRIA), Thuyết minh ALARP và Các điều chỉnh cho vận hành”

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ  số 5677/QĐ-VDKVN ngày 28/10/2020 (AT-2020-039) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành YCCG: 14 giờ 00 ngày 04/12/2020

5. Địa điểm phát hành YCCG: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm nộp HSCG: không chậm hơn 16 giờ 00 ngày 10/12/2020