THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến Dầu khí)

2. Tên hạng mục:Mua license phần mềm LP trong thời gian 02 năm

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 2892/HĐ-DKVN ngày 19/06/2020

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 27/11/2020

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 05/12/2020