THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “Soát xét và phê duyệt Hồ sơ An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Đánh giá định tính rủi ro vận hành và Thiết lập các Tiêu chuẩn cần đáp ứng của các hệ thống, thiết bị có yêu cầu cao về An toàn & Môi trường trong giai đoạn vận hành”. (Chi tiết tại đây).

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ số 5677/QĐ-VDKVN ngày 28/10/2020 (AT-2020-039) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 16/11/2020

5. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá:Không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 24/11/2020