THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: Cung cấp vật tư phục vụ công tác lấy mẫu ống khói (chi tiết tại đây).

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ số 2510/QĐ-VDKVN ngày 12/6/2020 (hợp đồng NCKH số 2607/HĐ-DKVN ngày 05/6/2020) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 06/11/2020

5. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: Không chậm hơn 14 giờ 00 ngày 11/11/2020