THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

1. Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và môi trường Dầu khí (VPI/CPSE) đang có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp “Số liệu về nguồn lợi sinh học” để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành. Vì vậy VPI/CPSE kính mời các đơn vị quan tâm và có năng lực vui lòng gửi cho chúng tôi Báo giá và Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm theo những nội dung tại Bảng yêu cầu báo giá đính kèm. Thời hạn nộp Hồ sơ chào giá trước 15h00 ngày 26/04/2019 và được gia hạn đến 10h00 ngày 6/5/2019.
2. Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và môi trường Dầu khí (VPI/CPSE) đang có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp “Bản đồ địa hình và bản đồ sử dụng đất” để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành. Vì vậy VPI/CPSE kính mời các đơn vị quan tâm và có năng lực vui lòng gửi cho chúng tôi Báo giá và Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm theo những nội dung tại Bảng yêu cầu báo giá đính kèm. Thời hạn nộp Hồ sơ chào giá trước 15h00 ngày 26/04/2019 và được gia hạn đến 10h00 ngày 6/5/2019.