THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

1. Bên mời chào giá: Viện Dầu khí Việt Nam;
2. Nội dung công việc: Lessons learned from NOCs on downstream management organization;
3. Nguồn kinh phí: Từ chi phí trực tiếp của Nhiệm vụ;
4. Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh quốc tế;
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá (trước khi gia hạn): Từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 06/8/2019.
6. Thời gian nhận hồ sơ chào giá (sau khi gia hạn): Nộp hồ sơ chào giá trước ngày 21/8/2019 đến hết ngày 06/8/2019.