Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí

2. Tên hạng mục: Thuê nhân giống vi sinh vật thực hiện nhiệm vụ NCKH

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ  số 3586/QĐ-VDKVN ngày 31/07/2020  của Viện Dầu khí Việt Nam

4. Thời gian phát hành YCCG: 10 giờ 00 ngày 06/04/2021

5. Địa điểm phát hành YCCG: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm nộp HSCG: không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 14/04/2021

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1.      Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí

2.      Tên hạng mục: Mua bản đồ địa hình thực hiện nhiệm vụ NCKH (chi tiết tại đây)

3.      Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ  số 880/QĐ-VDKVN ngày 24/02/2021  của Viện Dầu khí Việt Nam.

4.      Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 10giờ 00 ngày 30/03/2021

5.      Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6.      Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 08/04/2021

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Thuê thiết kế sơ bộ Nhà máy sản xuất axít sunphuric (H2SO4) từ nguyên liệu lưu huỳnh/có chứa lưu huỳnh từ các nhà máy lọc dầu của PVN”

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 1878/HĐ-DKVN ngày 23/4/2020

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 22/02/2021

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 25/02/2021

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Phân tích Thí nghiệm).

2. Tên hạng mục: “Mua Hóa chất Clearbreak WT-17 (Hãng Solvay) để thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ”.

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 0057/21/T-N2/KT-VPI ngày 21/01/2021 về việc “Mua bán hóa chất Deoiler cho lô 09-1” giữa Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) và Viện Dầu khí Việt Nam”.

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 09/02/2021.

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: Miễn phí.

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 21/02/2021.

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Thuê chuyên gia tư vấn thực hiện các nghiên cứu: Nhận diện rủi ro (Hazid); Nhận dạng môi trường (ENVID); Đánh giá định tính rủi ro vận hành (Hazop); Xác định các yếu tố quan trọng an toàn/các rào cản (Bowtie); Phân tích khả năng chống chịu của hệ thống khẩn cấp (ESSA); Phân tích tình trạng suy giảm nơi ẩn náu tạm thời (TRIA), Thuyết minh ALARP và Các điều chỉnh cho vận hành”

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ  số 5677/QĐ-VDKVN ngày 28/10/2020 (AT-2020-039) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành YCCG: 14 giờ 00 ngày 04/12/2020

5. Địa điểm phát hành YCCG: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời điểm nộp HSCG: không chậm hơn 16 giờ 00 ngày 10/12/2020

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến Dầu khí)

2. Tên hạng mục:Mua license phần mềm LP trong thời gian 02 năm

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 2892/HĐ-DKVN ngày 19/06/2020

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 27/11/2020

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 05/12/2020

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa/dịch vụ: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Vật tư thay thế cho hệ thống PCCC phục vụ Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”

3. Nguồn vốn: Từ Quyết định số 2467/QĐ-VDKVN ngày 10/6/2020 của Viện Dầu khí Việt Nam về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Hợp đồng số 2418/HĐ-DKVN ngày 26/5/2020

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 phút ngày 20/11/2020

5. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Quản lý và Khai thác Tài liệu Nam-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí-Cơ sở T/p. HCM thuộc Viện Dầu khí Việt Nam

6. Giá bán: miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 10h00 ngày 25/11/2020

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “Soát xét và phê duyệt Hồ sơ An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Đánh giá định tính rủi ro vận hành và Thiết lập các Tiêu chuẩn cần đáp ứng của các hệ thống, thiết bị có yêu cầu cao về An toàn & Môi trường trong giai đoạn vận hành”. (Chi tiết tại đây).

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ số 5677/QĐ-VDKVN ngày 28/10/2020 (AT-2020-039) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 16/11/2020

5. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá:Không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 24/11/2020

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “Thực hiện các nghiên cứu: Nhận diện rủi ro (Hazid); Nhận dạng môi trường (ENVID); Đánh giá định tính rủi ro vận hành (Hazop); Xác định các yếu tố quan trọng an toàn/các rào cản (Bowtie); Phân tích khả năng chống chịu của hệ thống khẩn cấp (ESSA); Phân tích tình trạng suy giảm nơi ẩn náu tạm thời (TRIA), Thuyết minh ALARP và Các điều chỉnh cho vận hành”. (Chi tiết tại đây).

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ số 5677/QĐ-VDKVN ngày 28/10/2020 (AT-2020-039) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 16/11/2020

5. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá:Không chậm hơn 10 giờ 00 ngày 24/11/2020

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí)

2. Tên hạng mục: Cung cấp vật tư phục vụ công tác lấy mẫu ống khói (chi tiết tại đây).

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng theo Quyết định giao nhiệm vụ số 2510/QĐ-VDKVN ngày 12/6/2020 (hợp đồng NCKH số 2607/HĐ-DKVN ngày 05/6/2020) của Viện Dầu khí Việt Nam.

4. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 06/11/2020

5. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: Không chậm hơn 14 giờ 00 ngày 11/11/2020