Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã phối hợp với Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” nghiên cứu và thử nghiệm công nghiệp quy mô “pilot test” công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng bằng hóa phẩm VPI SP tại giếng bơm ép nhằm nâng cao hệ số thu hồi áp dụng đối với trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long.

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Sau khi bơm ép thử nghiệm 100 tấn hóa phẩm VPI SP vào giếng 1609/BK16, VPI và Vietsovpetro đã theo dõi động thái khai thác của giếng khai thác, định kỳ lấy mẫu chất lưu để đánh giá hiệu quả của hóa phẩm. Chương trình thử nghiệm đã được triển khai theo đúng nội dung công việc đã được phê duyệt, thành công và an toàn tuyệt đối; công tác theo dõi, quan trắc và số liệu sử dụng trong đánh giá hiệu quả thử nghiệm tuân thủ theo đúng quy chế và quy trình của Vietsovpetro.

Chương trình “Nghiên cứu và thử nghiệm công nghiệp quy mô “pilot test” công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng hóa phẩm VPI SP tại giếng bơm ép nhằm nâng cao hệ số thu hồi áp dụng đối với trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long” thuộc phạm vi nghiên cứu của cụm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia mã số ĐTĐLCN.26/19, mã số ĐTĐLCN.27/19 và mã số ĐTĐLCN.28/19 do VPI chủ trì thực hiện.