Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết đã thiết kế và chế tạo thành công sản phẩm theo dõi ăn mòn thực tế cho đường ống tại hiện trường (Corrosion coupon, Holder, O-ring…).

Sản phẩm của VPI giúp theo dõi ăn mòn thực tế cho đường ống tại hiện trường

Sản phẩm theo dõi ăn mòn thực tế được sử dụng cho các đường ống công nghệ trong nhà máy, ngoài giàn khai thác hay tàu dầu với kích thước gần như không hạn chế.