1. Đào tạo Sau đại học

2. Đào tạo Chuyên sâu

3. Thông tin – Lưu trữ

1. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật về lĩnh vực an toàn công nghệ, an toàn sức khỏe và vệ sinh lao động trong công nghiệp dầu khí, bao gồm:

2. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

​3. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn

1. Kinh tế Dầu khí

​2. Thị trường dầu khí và năng lượng

​3. Quản trị doanh nghiệp

1. Phân tích Địa hóa

2. Phân tích Thạch học

​3. Phân tích Địa tầng – Cổ sinh

​4. Phân tích mẫu lõi

5. Phân tích mẫu lưu thể

6. Phân tích dầu thô, khí, các sản phẩm dầu mỏ và các phân tích khác

1. Nghiên cứu khoa học, tư vấn công nghệ & lập, thẩm định dự án đầu tư

​2. Xúc tác

​3. Nhiên liệu sinh học

1. Địa chất mỏ

​​2. Công nghệ mỏ

​3. Khoan khai thác

​4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hóa – khai thác

1. Địa chất dầu khí

​2. Địa tầng – Trầm tích

​3. Địa hóa

4. Địa vật lý