PETROVIETNAM: ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM, ĐÓN VẬN HỘI MỚI

Năm 2019, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ; với bản lĩnh và trí tuệ người Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; hình ảnh, thương hiệu và uy tín của Tập đoàn được củng cố cả ở trong nước và trên trường quốc tế.
Bước sang năm 2020, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ II và kế hoạch phát triển 5 năm của Tập đoàn; cũng là năm đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời là năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa hết sức quan trọng; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chắc chắn Tập đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo có 3 nguy cơ lớn gồm: (i) giảm tốc, (ii) tăng trưởng chậm và (iii) những rủi ro bất định. Nhằm thực hiện tốt nhất Nghị quyết 01 của Chính phủ; nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng ủy/ Lãnh đạo Tập đoàn, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người lao động trong toàn Tập đoàn cần tiếp tục kiên trì triển khai đồng bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp gắn với tái tạo Văn hóa Petrovietnam; tăng cường công tác dự báo đa chiều, kiểm soát tốt rủi ro,… thi đua phấn đấu “Về đích trước” các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao ngay từ tháng đầu năm 2020. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn Tập đoàn phát huy cao nhất tinh thần “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động”, nêu cao tinh thần TRÁCH NHIỆM trước Đảng, trước Nhân dân:
Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh; thường xuyên cập nhật Chiến lược phát triển gắn với Đề án tái cấu trúc của Tập đoàn; đẩy mạnh số hóa và tối ưu hóa về quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của toàn Tập đoàn.
Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể; góp phần xây dựng Đảng, triển khai Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam trong mọi hoạt động của Tập đoàn, kiện toàn  đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thi đua phát hiện, xử lý có hiệu quả những tồn tại, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã được chỉ ra tại Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019; Tập đoàn và các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố uy tín, thương hiệu, đẩy mạnh truyền thông khách quan, chân thực về vai trò, vị thế, hình ảnh của Petrovietnam.
Thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa nguồn lực, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên lao động trong tất các các đơn vị thành viên của Tập đoàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Thi đua hoàn thành, đảm bảo chất lượng các công trình, sản phẩm trọng điểm lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thiết thực hưởng ứng và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước – Yêu nước thì phải thi đua”; toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động Dầu khí phát huy cao nhất tinh thần của Những người đi tìm lửa, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020, thực hiện tốt nhất 5 nội dung thi đua trên đây để tạo thế và đà cho thời kỳ phát triển mới (2020 – 2025) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam./.
Theo nguồn: www.pvn.vn