NĂNG LỰC DỊCH VỤ TÌM KIẾM – THĂM DÒ

1. Địa chất dầu khí

 • Nghiên cứu cấu – kiến tạo, phân tích bể trầm tích, xây dựng các loại bản đồ, mặt cắt địa chất;
 • Nghiên cứu hệ thống dầu khí, đánh giá tiềm năng và xây dựng mô hình bể trầm tich 2D & 3D.

​2. Địa tầng – Trầm tích

 • Phân tích, thí nghiệm mẫu thạch học, cổ sinh phục vụ nghiên cứu địa chất, địa tầng trầm tích;
 • Tổng hợp, đánh giá thạch học, cổ sinh, địa tầng, địa tầng, nghiên cứu tướng đá, môi trường trầm tích và các nghiên cứu về địa chất chung.​

​3. Địa hóa

 • Phân tích, thí nghiệm chuyên sâu địa hóa các loại mẫu đá, dầu, condensate, khí, nước, bùn, … (nhiệt phân Rock-Eval, sắc ký khí – GC, sắc ký khối phổ – GC-MS, phản xạ virtrinite – Ro, thành phần maceral, thành phần nước, …);
 • Nghiên cứu địa hóa phục vụ tìm kiếm thăm dò (tiềm năng sinh hydrocarbon của đá mẹ và nguồn gốc của hydrocarbon, quá trình chuyển hóa của vật chất hữu cơ, xây dựng mô hình mô phỏng địa hóa cho các bể trầm tích, địa hóa bề mặt, địa hóa môi trường và đáy biển);
 • Nghiên cứu địa hóa mỏ, địa hóa khai thác: nghiên cứu sự liên thông vỉa chứa, quan trắc – theo dõi và dự báo các động thái hóa học của chất lưu trong quá trình khai thác nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ – thách thức của mỏ, các hiện tượng phân hủy sinh vật, rửa trôi của dầu khí trong vỉa chứa/trong mỏ, đánh giá trạng thái mặt tiếp xúc nước – dầu.

4. Địa vật lý

 • Xử lý, minh giải thông thường và đặc biệt các tài liệu địa chấn 2D, 3D;
 • Minh giải địa chấn địa tầng, xử lý và phân tích địa chấn đặc biệt để xác định các đối tượng triển vọng và đánh giá các đặc trưng chứa, chắn;
 • Xử lý, minh giải và phân tích các tài liệu địa vật lý khác (từ, trọng lực, điện, tài liệu hàng không, vũ trụ, …), xây dựng các loại bản đồ dùng trong ngành Dầu khí và các ngành khác;
 • Thiết kế, tư vấn và giám sát các dự án thu nổ, đo đạc và xử lý tài liệu địa vật lý.