NĂNG LỰC DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MẪU

1. Phân tích Địa hóa

 • Phân tích địa hóa chuyên sâu để đánh giá đá mẹ, đánh giá đặc tính các loại mẫu điểm lộ, mẫu dầu, condensate, khí, nước, bùn;
 • Nghiên cứu địa hóa mỏ, địa hóa khai thác: mối quan hệ dầu – nước, dầu – đá sinh, dầu – dầu; nghiên cứu sự liên thông vỉa chứa, quan trắc và dự báo các động thái hóa học của chất lưu trong quá trình khai thác nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ – thách thức của mỏ.

2. Phân tích Thạch học

 • Phân tích mẫu thạch học – trầm tích: phân tích mẫu lát mỏng, XRD, SEM, mô tả mẫu lõi trầm tích chi tiết, phân tích độ hạt, xác định thành phần khoáng vật để xác định môi trường trầm tích và các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đá chứa;
 • Phân tích thạch học ngoài giàn phục vụ nhanh cho công tác khoan thăm dò.

​3. Phân tích Địa tầng – Cổ sinh

 • Phân tích tuổi địa tầng đất đá bằng các phân tích cơ bản của ba nhóm chính: vi cổ sinh, tảo vôi và bào tử phấn;
 • Phân tích các chỉ tiêu màu bào tử, phân loại vật chất hữu cơ;
 • Phân tích tảo vôi cho mẫu cutting ngay tại giàn thăm dò để xác định nhanh tuổi địa tầng.

​4. Phân tích mẫu lõi

 • Phân tích mẫu lõi thông thường và mẫu lõi đặc biệt;
 • Phân tích các tính chất cơ học đá;
 • Phân tích tổn hại vỉa;
 • Phân tích thu hồi tăng cường, nhằm đánh giá đặc tính và chất lượng vỉa chứa; các biện pháp tác động vào vỉa; cũng như ảnh hưởng của các chất bơm ép ngoại lai và chế độ khai thác đến đất đá vỉa.

5. Phân tích mẫu lưu thể

 • Phân tích và đánh giá đặc tính dầu, khí và condensate trong điều kiện vỉa/điều kiện chuẩn;
 • Thực hiện các dịch vụ phân tích phục vụ khai thác dầu khí: phân tích thành phần dầu & khí; phân tích phục vụ phân chia sản phẩm dầu khí; phân tích đánh giá hao hụt dầu và khí;
 • Phân tích, giám sát hàm lượng H2S, Mercury trong quá trình khai thác;
 • Thực hiện lấy mẫu và cung cấp nhân lực thực hiện các phân tích ngoài giàn/hiện trường;
 • Cung cấp các dịch vụ cho thuê chai chứa mẫu và dịch vụ lưu trữ mẫu lâu dài cho các nhà thầu dầu khí.

6. Phân tích dầu thô, khí, các sản phẩm dầu mỏ và các phân tích khác

 • Phân tích toàn diện các mẫu dầu, khí, condensate để cung cấp cho hệ thống cơ sở dữ liệu về tính chất dầu khí Việt Nam;
 • Phân tích, đánh giá và giám định dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ;
 • Phân tích khí nhiên liệu, nước thải, nước vỉa, nước khai thác, nước ô nhiễm, nước ngưng tụ và các chỉ tiêu môi trường cho các nhà máy lọc hóa dầu;
 • Lấy mẫu và phân tích mẫu lưu thể tại giàn khoan (WHP, FPSO);
 • Phân tích các mẫu cặn rắn/lỏng trong đường ống và các hệ thống khai thác dầu khí;
 • Phân tích nhận dạng nguồn gốc dầu ô nhiễm;
 • Phân tích mẫu môi trường;
 • Phân tích giám sát mẫu mùn khoan thải ngoài giàn;
 • Thực hiện thử nghiệm môi trường chuyên sâu: kiểm định độc tính sinh thái cho các hóa chất, dung dịch khoan, chất thải từ các hoạt động dầu khí;
 • Phân tích đánh giá các khí ăn mòn tại các công trình dầu khí;
 • Các phân tích khác theo yêu cầu của khách hàng.