NĂNG LỰC DỊCH VỤ KINH TẾ – QUẢN LÝ

1. Kinh tế Dầu khí

 • Xây dựng Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành dầu khí, các lĩnh vực hoạt động dầu khí;
 • Nhận xét phản biện các kế hoạch phát triển khai thác mỏ dầu khí (ODP, FDP);
 • Xây dựng mô hình kinh tế phát triển khai thác mỏ dầu khí;
 • Lập, thẩm định Báo cáo đầu tư phát triển khai thác mỏ dầu khí;
 • Lập, thẩm định Báo cáo đầu tư các dự án trung và hạ nguồn;
 • Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách quản lý Nhà nước trong các hoạt động dầu khí (thăm dò khai thác, sản xuất kinh doanh khí, chế biến dầu khí;
 • Nghiên cứu xác định cơ hội đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trong và ngoài nước;
 • Tổng kết, đánh giá hiệu quả đầu tư các lĩnh vực hoạt động dầu khí.

​2. Thị trường dầu khí và năng lượng

 • Nghiên cứu thị trường (cung, cầu, giá cả) các sản phẩm dầu khí như: dầu thô, khí đốt, các sản phẩm lọc hóa dầu, đạm, điện;
 • Nghiên cứu, lập báo cáo định kỳ phân tích và dự báo thị trường các sản phẩm dầu khí (dầu thô, sản phẩm khí, sản phẩm dầu, đạm) thế giới và Việt Nam;
 • Nghiên cứu, dự báo tác động của giá dầu thô thế giới đến các hoạt động của ngành Dầu khí Việt Nam.

​3. Quản trị doanh nghiệp

 • Tư vấn giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, quy trình, quy chế hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí;
 • Nghiên cứu, tư vấn về quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị rủi ro doanh nghiệp dầu khí;
 • Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm dầu khí;
 • Nghiên cứu, tư vấn về các thương vụ M&A, phá sản trong ngành Dầu khí;
 • Lập, thẩm định các định mức kinh tế kỹ thuật cho các hoạt động khâu trung và hạ nguồn của ngành Dầu khí.
 • Nghiên cứu ứng dụng tin học trong công tác thống kê, lưu trữ và quản lý hệ thống thông tin đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí (xây dựng sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý).