NĂNG LỰC DỊCH VỤ KHAI THÁC

1. Địa chất mỏ

 • Minh giải tổng hợp tài liệu địa vật lý giếng khoan;
 • Tổng hợp và xác định các đặc trưng và tính chất vật lý – thạch học của các loại đá chứa, đá chắn;
 • Tính toán trữ lượng mỏ dầu khí và xây dựng mô hình địa chất cho các mỏ dầu khí.

​​2. Công nghệ mỏ

 • Phân tích, tổng hợp và đánh giá các đặc tính của đá và chất lưu trong điều kiện vỉa chứa; khảo sát sự tương tác của các pha tham gia dòng chảy trong môi trường rỗng bằng hệ thống thiết bị thí nghiệm đồng bộ;
 • Đánh giá chất lượng thấm chứa của vỉa chứa dầu khí từ các kết quả minh giải tài liệu thử vỉa, số liệu giảm áp trong quá trình khai thác;
 • Xây dựng và tối ưu mô hình thủy động lực mỏ, phân tích động thái khai thác vỉa, tối ưu và dự báo khả năng khai thác;
 • Xây dựng mô hình phân bố các đới nứt nẻ bằng phần mềm chuyên dụng kết hợp với mạng trí tuệ nhân tạo, tối ưu mô phỏng khai thác dầu bằng mô hình 2 độ rỗng 2 độ thấm cho đối tượng móng nứt nẻ hang hốc;
 • Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tối ưu khai thác và gia tăng thu hồi dầu khí cho tất cả các đối tượng: trầm tích, móng nứt nẻ và dầu nặng;
 • Nghiên cứu ứng dụng và thiết kế khai thác các đối tượng năng lượng mới CBM, hydrate và các đối tượng phi truyền thống như vỉa chứa có độ thấm thấp, vỉa nứt nẻ hoặc vỉa khí có hàm lượng khí H2S, CO2 cao.

​3. Khoan khai thác

 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ khoan, các hệ dung dịch khoan, vật liệu và công nghệ trám xi măng, hoàn thiện, sửa chữa, phục hồi giếng khoan;
 • Nghiên cứu và thiết kế công nghệ khai thác, đánh giá, thiết kế và tư vấn lựa chọn thiết bị khai thác cho lòng giếng, nội mỏ và các giải pháp vận chuyển thu gom dầu khí;
 • Nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ lý đá: nghiên cứu ổn định thành giếng khoan, đánh giá khả năng xuất hiện cát trong khai thác.

​4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hóa – khai thác

 • Nghiên cứu cơ chế sa lắng muối, ăn mòn do bơm ép, không tương thích, sa lắng paraffin do tính chất dầu thô, các hóa phẩm ức chế phục vụ khai thác và thực hiện phân tích các tính chất chảy của dầu thô phục vụ nghiên cứu khai thác, vận chuyển và tàng trữ dầu khí;