NĂNG LỰC DỊCH VỤ HÓA – CHẾ BIẾN

1. Nghiên cứu khoa học, tư vấn công nghệ & lập, thẩm định dự án đầu tư

 • Nghiên cứu phát triển, lựa chọn công nghệ lọc dầu, hóa dầu, các công nghệ xử lý khí axit, thủy ngân;
 • Nghiên cứu nâng cấp, mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm các dự án, tối ưu hóa các quá trình vận hành, các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả của các nhà máy;
 • Mô hình quy hoạch tuyến tính (LP) dùng trong công nghiệp chế biến dầu khí;
 • Lập và thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế cơ sở các công trình lọc hóa dầu và chế biến khí;
 • Tư vấn, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư cho các dự án về lọc dầu, hóa dầu, chế biến khí, kho cảng, … cho các công tư dầu khí trong và ngoài ngành;
 • Nghiên cứu thị trường, dự báo cung cầu, giá nguyên liệu và các sản phẩm lọc hóa dầu;
 • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hóa học ứng dụng trong dân dụng và phục vụ công trình dầu khí;
 • Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm gốc dầu, hóa chất, xúc tác, phụ gia cho các hoạt động chế biến dầu khí; tư vấn kỹ thuật, công nghệ, cung cấp và bảo dưỡng thiết bị cho phòng thí nghiệm.

​2. Xúc tác

 • Đánh giá, lựa chọn xúc tác cho các quá trình cracking, reforming, isomer hóa;
 • Cải tiến xúc tác hydroprocessing, Fischer-Tropsch;
 • Phát triển xúc tác mới như xúc tác chuyển hóa CO2, xúc tác nâng cấp bio-oil, xúc tác cho các quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học.
 • Đánh giá, lựa chọn, đánh giá hiệu quả kinh tế khi sử dụng các loại xúc tác thương mại cho các quá trình FCC, reforming, isomer hóa, hydroprocessing;
 • Phân tích các tính chất hóa lý đặc trưng của xúc tác, xây dựng cơ sở dữ liệu các tính chất hóa lý của xúc tác của các nhà máy để phục vụ cho việc theo dõi và xử lí sự cố trong quá trình vận hành;
 • Thiết kế và thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đơn đặt hàng.

​3. Nhiên liệu sinh học

 • Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học, nhiên liệu thay thế;
 • Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất bioethanol do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn: đa dạng hóa nguyên liệu, tối ưu hóa vận hành, tư vấn công nghệ, xử lý các vấn đề có liên quan trong quá trình hoạt động;
 • Nghiên cứu và tiếp nhận các công nghệ tiên tiến trong sản xuất NLSH (bao gồm cả bio-oil, bio-ethannol, bio-diesel) từ các nguồn nguyên liệu thế hệ I, II và III;
 • Thử nghiệm pha chế và ứng dụng vào thực tiễn các loại NLSH;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, pha chế, tồn trữ và phân phối NLSH;
 • Đánh giá và tư vấn chuyển đổi hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu sang tồn trữ, vận chuyển và phân phối NLSH;
 • Đa dạng hóa các sản phẩm từ NLSH gốc.