NĂNG LỰC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Nghiên cứu, ứng dụng, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa.
  • Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu dầu khí, các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động NCKH và sản xuất kinh doanh của Viện/Tập đoàn;
  • Quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì/nâng cấp hệ thống máy tính chuyên dụng/workstation và các thiết bị liên quan;
  • Quản lý bản quyền (License) và hỗ trợ các đơn vị khai thác phần mềm chuyên dụng;
  • Tư vấn và triển khai các dự án phần cứng/phần mềm công nghệ thông tin.