2007

Viện Dầu khí + PVPro + Một bộ phận của PAC hợp nhất thành Viện Dầu khí Việt Nam.