22/05/1978

Viện Dầu Khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 655/DK-QĐ,TC của Tổng cục Đầu khí với các nhiệm vụ: Nghiên cứu Ứng dụng và cơ bản các khâu khoa học kỹ thuật về dầu mỏ và khí đốt, nhằm phục vụ có hiệu quả và nhanh chóng sự phát triển các nhiệm vụ lớn của ngành trên các mặt công tác: Thăm dò, tìm kiếm, khai thác, lọc và hóa dầu tiến tới tự lực giải quyết toàn bộ các khâu khoa học kỹ thuật của ngành.