2006

Thành lập 03 Trung tâm:
Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò & Khai thác Dầu khí (EPC);
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT);
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & Quản lý Dầu khí (EMC).