1996

Thành lập Liên doanh Trung tâm xử lý số liệu Dầu khí