1993

Thành lập Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE).