1987

Thành lập Trung tâm xử lý Phân tích và Tổng hợp số liệu Dầu khí.

Thành lập Phân Viện Lọc Hóa dầu (PVPro)