Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất – địa vật lý; ứng dụng thực tế tại khu vực Lô 09-1, bồn trũng Cửu Long”

Ngày 18/5/2023, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố toàn văn Luận án Tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất – địa vật lý; ứng dụng thực tế tại khu vực Lô 09-1, bồn trũng Cửu Long”, thuộc chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí, mã số 9.52.06.04. Luận án này đã được nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ – cấp Viện ngày 27/4/2023.
Luận án đã góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và hệ phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo trong các thành tạo trầm tích sông – hồ dựa trên cách tiếp cận địa tầng phân tập hai miền hệ thống (Miền hệ thống phủ chồng cao – HAST và miền hệ thống phủ chồng thấp – LAST). Hệ phương pháp nghiên cứu được đề xuất đã bước đầu cho phép nhận diện và xác định được một số bẫy phi cấu tạo trong các tập trầm tích Oligocene – Miocene sớm tại Lô 09-1, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại bể Cửu Long.

Thông tin chi tiết về Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh trong đường link: 8_LATS_Nguyen Lam Anh_chỉnh sửa.pdf

Bản thuyết minh giải trình chỉnh sửa: 9_Giai trinh chinh sua Luan an.pdf