KHÓA HỌC “NÂNG CAO HỆ SỐ THU HỒI DẦU” (24-27/8/2018, HÀ NỘI)

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) đã tổ chức khóa học “Nâng cao hệ số thu hồi dầu” từ ngày 24 – 27/8/2018 tại Hà Nội cho các cán bộ thuộc phòng EOR và Công nghệ Mỏ của Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí (EPC). Khóa đào tạo do TS. Nguyễn Hữu Trung – Chuyên gia của Viện – giảng dạy.
 
Các nội dung được đề cập trong khóa học bao gồm:
– Các tính chất của đá chứa và chất lưu;
– Trạng thái pha và phương trình trạng thái EOS;
– Hiệu quả đẩy quét dầu khí;
– Hiệu quả bao quét và kiểm soát độ linh động;
– Quá trình đẩy quét trộn lẫn EOR;
– Các phương pháp hóa học EOR;
– Các tiêu chí lựa chọn EOR sơ bộ.
Một số hình ảnh về khóa học:

Giảng viên và các học viên