HÓA PHẨM XỬ LÝ MÙN KHOA NHIỄM DẦU VPI-DE

Giới thiệu
Hệ hóa phẩm xử lý mùn khoan nhiễm dầu (VPI – DE) được thải ra từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi trên cơ sở các chất hoạt động bề mặt có khả năng phân hủy sinh học như các dẫn xuất amit, este, … từ dầu mỡ động, thực vật.
Công dụng:
VPI-DE được khuyên dùng cho xử lý mùn khoan nhiễm dầu thải ra từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi.
Ưu điểm:
· Hệ hóa phẩm VPI – DE được chế tạo trên nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam, than thiện môi trường, dễ tìm kiếm, rẻ.
· Công nghệ chế tạo và ứng dụng đơn giản.
· Dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
· Sau quá trình sử dụng sản phẩm, môi trường không bị ô nhiễm.
Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT

Chỉ tiêu sản phẩm Đơn vị Yêu cầu đạt
1
Tỷ trọng ở 250C
 
0,95 – 1,15
2
Độ nhớt ở 250C
cPs
10
3
Sức căng bề mặt ở 250C
dynes/cm
43
4
Độ tạo bọt ở 250C
mm/mm
120/25
5
Tính tan
 
Tan trong nước thường và nước biển
6
Khả năng tách dầu trong mùn khoan
%kh.l
95- 100