Lịch sử hình thành & Phát triển

30/9/1975
Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (Tổng cục Dầu khí Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 170/CP của Hội đồng chính phủ, trong QĐ nói rõ cơ cấu tổ chức của Tổng cục có Viện Dầu khí Việt Nam. Khi đó, Tổng cục Dầu khí Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, được tổ chức, hoạt động như một cơ quan ngang bộ và là một cơ quan quản lý nhà nước với nhiệm vụ "Thực hiện quản lý nhà nước về toàn bộ tài nguyên dầu mỏ và khí đốt trong cả nước, kể cả trên đất liền và ngoài biển; tổ chức việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến đàu mỏ trong và ngoài nước..."
22/05/1978
Viện Dầu Khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 655/DK-QĐ,TC của Tổng cục Đầu khí với các nhiệm vụ: Nghiên cứu Ứng dụng và cơ bản các khâu khoa học kỹ thuật về dầu mỏ và khí đốt, nhằm phục vụ có hiệu quả và nhanh chóng sự phát triển các nhiệm vụ lớn của ngành trên các mặt công tác: Thăm dò, tìm kiếm, khai thác, lọc và hóa dầu tiến tới tự lực giải quyết toàn bộ các khâu khoa học kỹ thuật của ngành.
1983
Thành lập Phân Viện Dầu khí phía Nam.
1984
Thành lập Trung tâm xử lý số liệu Dầu khí.
1987
Thành lập Trung tâm xử lý Phân tích và Tổng hợp số liệu Dầu khí. Thành lập Phân Viện Lọc Hóa dầu (PVPro)
1993
Thành lập Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE).
1996
Thành lập Liên doanh Trung tâm xử lý số liệu Dầu khí
2006
Thành lập 03 Trung tâm:
Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò & Khai thác Dầu khí (EPC); Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT); Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & Quản lý Dầu khí (EMC).
2007
Viện Dầu khí + PVPro + Một bộ phận của PAC hợp nhất thành Viện Dầu khí Việt Nam.