GIỚI THIỆU TẠP CHÍ DẦU KHÍ SỐ 8 NĂM 2019

Việt Nam – Malaysia mở rộng hợp tác Thăm dò, Khai thác Dầu khí