GIỚI THIỆU TẠP CHÍ DẦU KHÍ SỐ 7 NĂM 2019

Luật Dầu khí cần sớm được sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh mới