GIỚI THIỆU TẠP CHÍ DẦU KHÍ SỐ 6 NĂM 2019

Influence of rock physics parameters on construction of rock physics template for Middle Miocene sand in Nam Con Son basin

Bài liên quan