1. Địa chất dầu khí

​2. Địa tầng – Trầm tích

​3. Địa hóa

4. Địa vật lý