1. Địa chất mỏ

​​2. Công nghệ mỏ

​3. Khoan khai thác

​4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hóa – khai thác