Phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu đảm bảo dòng chảy

GIỚI THIỆU

Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy là khâu rất quan trọng trong quá trình khai thác dầu khí.
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) có khả năng cung cấp dịch vụ phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu đảm bảo dòng chảy trong khai thác dầu khí.
Các chỉ tiêu phân tích dùng để nghiên cứu đảm bảo dòng chảy:
– Điểm chảy (ASTM D97/D5853);
– Hàm lượng paraffin rắn (UOP A46);
– Tốc độ lắng đọng paraffin (phương pháp ngón lạnh);
– Thành phần hydrocacbon của wax (sắc ký nhiệt độ cao);
– Nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin/nhiệt độ biến mất tinh thể paraffin (bằng DSC);
– Độ nhớt động học (Nhớt kế quay/Thiết bị đo lưu biến);
– Gel Strength/Yield Stress (Hệ thống áp suất tái khởi động);
Đánh giá và kiểm tra hóa chất bằng bottle test.

NĂNG LỰC

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích mẫu cùng trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn và được công nhận theo VILAS 17025.
– Hệ thống xác định áp suất tái khởi động đường ống (PSL Intruments Systemtechnik GmbH);
– Thiết bị xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin (DSC – TA Instruments Q2000).

KINH NGHIỆM

VPI đã cung cấp thành công dịch vụ phân tích mẫu cho nghiên cứu đảm bảo dòng chảy của một số dự án tại Việt Nam, bao gồm: PVEP, PVEP POC, HLHV JOC, JVPC, Murphy,…

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn