Nhân lực đi giàn

GIỚI THIỆU

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cung cấp nguồn nhân lực làm việc tại phòng thí nghiệm trên giàn khoan, giàn khai thác, tàu FPSO (ngắn hạn và dài hạn).
Nhân sự của VPI chịu trách nhiệm bảo đảm vận hành các phòng thí nghiệm trên biển, thực hiện các chỉ tiêu phân tích tính chất hóa, lý và sinh học cho nhiều loại mẫu khác nhau trên giàn, tàu FPSO như dầu thô, khí, nước khai thác, nước bơm ép, …
VPI cũng thực hiện công tác bảo đảm việc cung cấp hóa phẩm, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, vật tư dự trữ.

NĂNG LỰC

Đội ngũ các chuyên gia, nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm, phân tích mẫu chuyên sâu đối với sản phẩm dầu thô và sản phẩm dầu khí;
Đội ngũ nhân lực đi giàn của VPI có thể thực hiện các nhiệm vụ lấy mẫu tại giàn, test nhanh các tính chất mẫu như H2S, Thủy ngân, …

KINH NGHIỆM

– Cung cấp nhân lực cho phòng thí nghiệm tại giàn của Cửu Long JOC từ năm 2009;
– Lấy mẫu phân tích tại giàn cho nhiều JOC, POC tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn